30.12.2011

2012 ...

oni walczyli nawet w sylwestra...   /   they kept on fighting even on New Year's Eve ...
Nadszedł chyba czas na postanowienia noworoczne ... 
Mam nadzieję,że uda się rozegrać w końcu jakąś bitwę z wojny secesyjnej. Z Pawłem i Michałem planujemy odtworzyć Perryville. 
Trzeba też rozruszać wojnę o sukcesję hiszpańską. Zaczniemy od czegoś niedużego ale klimatycznego. W grę wchodzą starcia pod Friedlingen, Ekeren albo Höchstadt (to w 1703).

A time has come to make some New Year's resolutions ...
I hope I will finally manage to play an American Civil War game. With my friends, Pawel and Michal, we plan to refight Perryville.
We also resolved to bring our Spanish Succession project to life. We will start with something small but climatic. One of the following actions is considered: Friedlingen, Ekeren or Höchstadt (1703).


11.12.2011

Navarre

Pieszy regiment Navarre zaliczał się do tzw. "vieux corps" - jednostek o najdłuższym rodowodzie w armii francuskiej. Wywodził się od założonej w drugiej połowie XVI wieku, gwardii króla Nawarry Henryka III, który potem został królem Francji jako Henryk IV. Pułk uczestniczył we wszystkich konfliktach XVI i XVII wieku, poczynając od wojen religijnych, poprzez wojnę trzydziestoletnią, wojny z Hiszpanią i Holandią aż po wojnę z Ligą Augsburską, gdzie walczył w trzech największych bitwach we Flandrii - pod Fleurus, Steenkerke i Neerwinden. 

Infantry regiment Navarre was counted among so called "vieux corps" - most senior troops of French army. Established in second half of 16th century, it originated from guards of king Henry III of Navarre, soon to become king Henry IV of France. Regiment took part in all conflicts of 16th and 17th century, including religious wars, thirty years war, conflicts with Spain and Low Countries, till the war of League of Augsburg in which it fought in three biggest battles in Flanders - Fleurus, Steenkerke and Neerwinden. 

Wojnę o sukcesję hiszpańską pułk rozpoczął w armii marszałka Tallarda. Pod jego dowództwem walczył nad Speyerbach w 1703 i razem z nim pomaszerował do Bawarii. W bitwie pod Blenheim trzy bataliony regimentu znajdowały się na prawym skrzydle armii, we wsi Blindheim, gdzie zostały okrążone i wraz z resztą załogi zmuszone do kapitulacji. Tradycja pułkowa mówi, że oficerowie odmówili poddania jednostki, a gdy nie udało się im przeforsować swojego stanowiska, postanowili zniszczyć bębny i spalić sztandary. Najwyraźniej nie udało się tego dokonać, gdyż dziewięć sztandarów pułku (jeden biały - królewski i osiem batalionowych) zostało uwiecznionych na druku Roberta Spoffortha, ukazującym trofea niesione po bitwie ulicami Londynu. Być może z tego powodu, do końca wojny pułk zamiast sztandarów nosił gołe drzewca.

Spofforth
In the war of the Spanish Succesion regiment initially fought in the army of marshal Tallard, with whom it took part in the battle of Speyerbach in 1703, and later marched to Bavaria. In the battle of Blenheim, three battalions of Navarre were posted on extreme right wing, in the village of Blindheim, where they were surrouded and forced to lay the arms. According to regimental tradition, officers of Navarre first refused to capitulate, than decided to destroy the drums and burn the flags. They weren't allow to do it, as all nine flags of the regiment (one white and eight coloured) were paraded in the streets of London and shown on the leaflet by Robert Spofforth, conmemorating this event. Maybe because of this, for the rest of the war regiment carried no flags, but bare staves instead.

Po powrocie z niewoli, w roku 1705 pułk powrócił do siły trzech batalionów. Początkowo walczył nad Renem, potem przeszedł do Flandrii, na najważniejszy front tej wojny. Podczas bitwy pod Oudenaarde regiment znajdował się pod komendą księcia Burgundii, czyli w tej części armii, która nie wzięła udziału w walce. Rok później, pod Malplaquet rzecz wyglądała inaczej. Pułk znalazł się w odwodzie prawego skrzydła francuskiej armii - na tyłach lasu Laniere. W momencie, gdy Holendrzy pod wodzą księcia Orańskiego wdarli się we francuskie umocnienia, pułki Navarre i Royal odrzuciły ich bagnetem, zdobywając dziewięć sztandarów i działa, których jednak nie udało się zabrać z braku koni. Po podjęciu decyzji o odwrocie francuskiej armii, Navarre był jednym z ostatnich pułków piechoty, które opuściły pole bitwy. 

After exchange of prisoners in 1705, Navarre was reconstituted to its original three battalions strenght. Initially it remainded on the Rhine, then was transferred to Flandres, the most important front of the war. During the battle of Oudenaarde, regiment remainded under the command of duke of Burgundy, and consequently did not take part in the fighting. Things were different one year later - at Malplaquet. During this battle regiment was posted in the reserve of the right wing of the French army, behind the wood of Laniere. When Dutch infantry under prince of Orange stormed French earthworks, regiments Navarre and Royal drove them off on the bayonet points, capturing in the process nine flags and several cannons, that couldn't be taken away because of lack of horses. After the decision of retreat was taken, Navarre was one of the last foot regiments to leave the field.

Do końca wojny Navarre wziął jeszcze udział w największym triumfie Francuzów - bitwie pod Denain. Pułk brał udział w kolejnych wojnach królów Francji, by po rewolucji francuskiej otrzymać numer "piąty", pod którym kontynuował służbę przez cały XIX i XX wiek. Tradycje regimentu Navarre kultywowane były przez francuski 5 pułk piechoty aż do momentu jego rozwiązania w roku 1997.

Later in the war Navarre participated in the biggest French victory - at Denain. Regiment served in all wars of French kings, during revolution was renamed to simple 5th Infantry, then countinued its service in 19th and 20th centuries. Traditions of Navarre were cultivated by French 5th infantry regiment until its disbandement in 1997.

Figurki Pendrakena (w tym niektórzy oficerowie z nowej serii Ligi Augsburskiej). Malowane, jak zwykle niezrównanie, przez Pawła. Udoskonalone sztandary "nowego wzoru", robione przeze mnie.

All figures by Pendraken (some officers from new LoA line). Painted, uncomparably as usual, by Pawel. Enhanced "new model" flags made by me. 

23.11.2011

dragoni / Erbprinz von Hessen / dragoons


Podczas wojny o sukcesję hiszpańską armia Hesji Kassel pozostawała w całości na żołdzie Anglii i Zjednoczonych Prowincji. Nie wystawiła nawet obowiązkowego kontyngentu do armii Rzeszy. Poprzez dynastię panującą Hesja powiązana była z Brandenburgią i na mocy tzw. "wiecznego przymierza" heska armia nosiła mundury w podobnym kolorze co Prusy. Jednym z dwóch regimentów heskich dragonów był pułk Erbprinz, który walczył pod Blenheim w jednej brygadzie z dragonami angielskimi. Zrobienie tej jednostki wymagało pewnych przeróbek. Kapelusze Hesów miały wyższe denka niż typowe, powiększyłem je więc za pomocą greystuffu. Dorobiłem też kokardy oraz pióropusz u dowódcy. Starałem się nieco ożywić drętwe figurki Pendrakena. Powyginałem koniom łby i ogony, poobracałem głowy żołnierzom, oraz zrobiłem sierżanta, musztrującego szeregowca. W efekcie zamiast nudnej linii wyprężonych wojaków uzyskałem miłą scenkę.
Malowanie było czystą przyjemnością. Lubię jednostki w których szeregowcy różnią się kolorem mundurów od pozostałych rang. Podobały mi się także nietypowe halsztuki - białe z czerwonym zakończeniem. Jeśli chodzi o kolory koni, to trochę poeksperymentowałem. W kolejnych oddziałach będę się starał stonować nieco barwy.

Wszystkie figurki Pendrakena, niektóre mocno przerobione.

During war of the Spanish Succession an entire army of Hesse Cassel went to joint English and Dutch pay. Even the compulsory Reichsarmee contingent was abolished. Dynastic ties linked Hesse with Brandenburg-Prussia and "eternal confederation" between two countries stated, that colour of Hessian soldiers' coats would be similar to Prussian. Regiment Erbprinz was one of two dragoon units. At Blenheim it was brigaded with English dragoons.
Making Hessian soldiers required some conversions. Hessian tricornes had higher crowns than usual ones, so I made it bigger with greystuff. I added cockades and officer's plumage. I also tried to liven up stiff Pendraken's figures. I bended horses' heads and tails, turned soldiers' heads and added a sergeant reprimanding a private. In effect, instead of boring line of parade-like figures I've got nicely animated scene.
Painting the figures was a pure pleasure. I like units where privates wear different coloured coats than the other ranks, and enjoyed unusual neckloths - white with red edge. I also did some experiments with horse colors. In future I'll be more prudent in this matter.

All figures by Pendraken, some remodelled.

10.11.2011

Sachsen-Weimar

Księstwo Saksonii-Weimar należało do Okręgu Górnosaksońskiego i w jego ramach zobowiązane było do wystawienia pułku piechoty w ramach armii Rzeszy. W czerwcu 1702 roku, sformowany został regiment dowodzony przez generała majora von Bibrę, o liczebności 500 ludzi, który wziął udział w kampanii w północnych Włoszech. Wiosną 1704 pułk został zreorganizowany (wcielono do niego kontyngent z Saksonii-Eisenach), a jego dowódcą mianowano pułkownika von Rumroda. W kolejnych latach wojny o sukcesję hiszpańską, jednostka walczyła pod komendą podpułkownika Friesena i pułkownika Usslara. Po rozpoczęciu rozmów pokojowych, w grudniu 1713 roku oddział został rozwiązany.

Saxe-Weimar, part of Upper Saxon Circle was obliged to provide an infantry regiment to the Reichsarmee. In June of 1702, a regiment was formed, commanded by major general von Bibra, numbering 500 men, that took part in the campaign in Northern Italy. In the spring of 1704 regiment was reconstituted (including contingent from Saxe-Eisenach) under the command of colonel von Rumrod. During the Spanish Succesion War it was also commanded by lieutnant colonel Friesen and colonel Usslar. Regiment was disbanded in December 1713.

Wszystkie figurki firmy Pendraken.
All figures by Pendraken.


4.11.2011

Jeszcze raz Unia / Union once again

Po raz kolejny podstawki malowane przez Pawła Chrzanowskiego. Jedna z nich przedstawia pułk z Indiany - to ci w czarnych kapeluszach (ochotnicy z tego stanu często ich używali). Druga to 22 regiment New York State Militia. Oni z kolei noszą piękne mundury francuskich szaserów, które otrzymali w 1863 roku.

Once again I present stands made by Pawel Chrzanowski. One depicts an Indiana regiment - the guys in black hats (very popular among volunteers from this state). Another one shows 22nd New York State Militia regiment. They wore smart uniforms of French chasseurs, that they received in 1863. 

Wszystkie figurki Pendrakena.
All figures by Pendraken.

28.10.2011

Halabardy / Halberds

Jedną z rzeczy, których najbardziej nie cierpię w metalowych figurkach są  wyginające się elementy uzbrojenia. W przypadku karabinów nie mam wyjścia, ale halabardy można już przerobić, zastępując drzewce kawałkiem szpilki. 
Podczas wojny o sukcesję hiszpańską halabardy stanowiły uzbrojenie większości podoficerów piechoty. Typowa halabarda powinna mieć około 220 cm długości, co w skali 1:150 daje 14-15 mm. Głownia nie była standardowa nawet w ramach armii jednego kraju, postanowiłem więc zrobić różne typy dla urozmaicenia moich figurek. Jako materiału użyłem halabard z figurek do AWI firmy Pendraken.

One of the things I hate most in metal figures is bent weapons. In case of fusils I must give up, but halberds can be redone, with pin used as a staff. 
During Spanish Succession War halberds were standard weapon of infantry NCOs. Typical halberd was more or less 220 cm long what gives 14-15 mm in 1:150 scale. Heads weren't standarised even within countries so I decided to do a variety of types. As a material I used halberds from Pendraken's AWI line.

21.10.2011

Narodowe milicje z Nowego Jorku / Ethnic militias from New York

Trzonem późniejszego 55 pułku z Nowego Jorku był 55 regiment milicji, złożony głównie z Francuzów. Dowódcą mianowany został pułkownik Philipe Regis De Trobriand, a jednostka stała się znana jako "Gwardia Lafayette'a". Żołnierze umundurowani byli na modłę francuską, co można zobaczyć na rekonstrucji Dona Troianiego: [ link ].

The 55th New York State Militia formed the nucleus of future 55th N.Y. Volunteers, which was recruited mainly in New York city, and consisted principally of Frenchmen. Colonel Baron Philipe Regis DeTrobriand was appointed as commander ot the unit, commonly known as "Lafayette Guard". Soldiers retained uniforms of its French heritage, portraited by Don Troiani here: [ link ].

79 pułk z Nowego Jorku - "Cameron Highlanders" był jednostką złożoną z członków nowojorskiej, szkockiej milicji, którzy zaciągnęli się do armii federalnej. Szkoci zaczęli wojnę w kiltach, ale szybko uszyli sobie z nich spodnie, a wkrótce uznali wyższość zwykłego munduru Unii. Niektórzy z nich jako symbol narodowej przynależności zachowali nakrycie głowy w postaci szkockiej furażerki - "glengarry". Figurki były inspirowane obrazem Dona Troianiego: [ link ].

The 79th New York Regiment - "Cameron Highlanders" was a militia unit formed of Scottish immigrants living in New York City, that volunteered for service in the Federal Army. Scotsmen started the war wearing full kilts, but soon changed to trews, and later they adopted regular Union fatigue uniforms, some of the men retaining glengarry as a mark of national identification. Figures were painted after Don Troiani's reconstruction [ link ].

Wszystkie figurki Pendrakena. Malował Paweł Chrzanowski.
All figures by Pendraken, painted by Pawel Chrzanowski. 

6.10.2011

Clinch Rifles

 
Piąty pułk z Georgii nosił przydomek "Pound Cake Regiment" [ pound cake ] gdyż każda z jego kompanii miała inny mundur. Kompanię A tworzyli członkowie milicji "Clinch Rifles" z Augusty. To ich sztandar znajduje się na podstawce.  Regiment poniósł 37% strat w pod Murfreesboro, a wśród zabitych znalazł się pułkownik William Black. W tej bitwie Georgijczycy stracili też sztandar. W następnym krwawym starciu z federalnymi - nad potokiem Chickamauga pułk stracił kolejne 55% stanu. W grudniu 1863 roku jednostka liczyła tylko 161 ludzi.

Figurki przerabiane z oficerów Pendrakena przez Pawła Chrzanowskiego.

The 5th Georgia Volunteers was nicknamed "Pound Cake Regiment", because no two companies were dressed alike. Militiamen of "Clinch Rifles" from Augusta formed company A. Their flag can be seen on the stand. Regiment lost 37% casualties in the Battle of Murfreesboro, with Colonel William Black among the dead. Regimental flag was also lost in this battle. Next bloody encounter with Federal Army - the Battle of Chickamauga cost 5th Georgia another 55% casualties. In December of 1863 the regiment numbered only 161 men.

Figures converted from Pendraken's oficers. Pawel's work.


30.09.2011

Coppen's Zouaves

Kolejne trzy pułki autorstwa Pawła. Z generałem Barksdale'm na czele.

Coppen's Louisiana Zouaves byli jedynym regimentem Konfederacji, w całości umundurowanym jako żuawi. Los podzielił jednostkę na dwa bataliony - jeden kapitulował w Vicksburgu, drugi zaś walczył aż do zniszczenia w Armii Północnej Wirginii. Motyw pelikana był często wykorzystywany na sztandarach jednostek z Luizjany, co widać na załączonych zdjęciach.

Innym regimentem pokazanym na zdjęciu jest 1 pułk z Marylandu. Uwagę zwraca "czapka korsykańska" noszona przez jednego z szeregowców, nakrycie głowy bardzo popularne wśród konfederackich ochotników we wczesnej fazie wojny. Inny żołnierz ma na sobie mundur żuawa z Maryland Guard Battalion - przedwojennej jednostki milicji. Pierwszy pułk z Maryland istniał do sierpnia 1862 roku, a wielu z jego żołnierzy stworzyło później 2 pułk z Marylandu, ten sławny z ataku na wzgórze Culpa i opisany przeze mnie tutaj: [ link ].

Figurki Pendrakena, Magister Militum (żuawi) i Minifigsa. Malowane przez Pawła. Sztandary jak zwykle moje.

Another three units by Pawel Chrzanowski. All lead by general Barksdale.

Coppen's Louisiana Zouaves were the only Confederate regiment fully uniformed as zouaves. War thorn them apart into two battalions - one finally capitulated in Vicksburg, another fought with Army of Northern Virginia utill near compete anihillation. As we can see on the pictures, Louisiana flags were very often adorned with Pelican motif.

Another regiment presented in this post is 1st Maryland. One of their soldiers wears "corsican cap", a headgear very popular with Confederate volunteers at the beginning of hostilities, while another is uniformed in zouave clothing of Maryland Guard Battalion, pre-war militia unit. First Maryland fought bravely until its disbandement in August 1862, and many of its former soldiers enlisted into newly formed 2nd Maryland, famous for its charge on Culp's Hill, and described on my blog here: [ link ].

Figures by Pendraken, Magister Militum (zouaves) and Minifigs. Painted by Pawel. Flags, as usual, made by me.


22.09.2011

14th Brooklyn

Czternasty N.Y.S.M. (lub 84 New York, według nomenklatury armii) stworzony był przez abolicjonistów z Brooklynu. Swój przydomek - Czerwononogie Diabły zawdzięczał kolorowym spodniom francuskiej proweniencji. 
Figurki Minifigsa, oficer Pendrakena. Wszystko przerabiane i malowane przez Pawła.

The 14th Regiment New York State Militia (or 84th New York Volunteer Infantry) was made up of a abolitionists from the Brooklyn area. They received its nickname, the "Red Legged Devils", during the First Battle of Bull Run, as referrence to the regiment's red trousers - part of their chasseur uniform.
Figures by Minifigs and Pendraken (officer). Converted and painted by Pawel.