23.11.2011

dragoni / Erbprinz von Hessen / dragoons


Podczas wojny o sukcesję hiszpańską armia Hesji Kassel pozostawała w całości na żołdzie Anglii i Zjednoczonych Prowincji. Nie wystawiła nawet obowiązkowego kontyngentu do armii Rzeszy. Poprzez dynastię panującą Hesja powiązana była z Brandenburgią i na mocy tzw. "wiecznego przymierza" heska armia nosiła mundury w podobnym kolorze co Prusy. Jednym z dwóch regimentów heskich dragonów był pułk Erbprinz, który walczył pod Blenheim w jednej brygadzie z dragonami angielskimi. Zrobienie tej jednostki wymagało pewnych przeróbek. Kapelusze Hesów miały wyższe denka niż typowe, powiększyłem je więc za pomocą greystuffu. Dorobiłem też kokardy oraz pióropusz u dowódcy. Starałem się nieco ożywić drętwe figurki Pendrakena. Powyginałem koniom łby i ogony, poobracałem głowy żołnierzom, oraz zrobiłem sierżanta, musztrującego szeregowca. W efekcie zamiast nudnej linii wyprężonych wojaków uzyskałem miłą scenkę.
Malowanie było czystą przyjemnością. Lubię jednostki w których szeregowcy różnią się kolorem mundurów od pozostałych rang. Podobały mi się także nietypowe halsztuki - białe z czerwonym zakończeniem. Jeśli chodzi o kolory koni, to trochę poeksperymentowałem. W kolejnych oddziałach będę się starał stonować nieco barwy.

Wszystkie figurki Pendrakena, niektóre mocno przerobione.

During war of the Spanish Succession an entire army of Hesse Cassel went to joint English and Dutch pay. Even the compulsory Reichsarmee contingent was abolished. Dynastic ties linked Hesse with Brandenburg-Prussia and "eternal confederation" between two countries stated, that colour of Hessian soldiers' coats would be similar to Prussian. Regiment Erbprinz was one of two dragoon units. At Blenheim it was brigaded with English dragoons.
Making Hessian soldiers required some conversions. Hessian tricornes had higher crowns than usual ones, so I made it bigger with greystuff. I added cockades and officer's plumage. I also tried to liven up stiff Pendraken's figures. I bended horses' heads and tails, turned soldiers' heads and added a sergeant reprimanding a private. In effect, instead of boring line of parade-like figures I've got nicely animated scene.
Painting the figures was a pure pleasure. I like units where privates wear different coloured coats than the other ranks, and enjoyed unusual neckloths - white with red edge. I also did some experiments with horse colors. In future I'll be more prudent in this matter.

All figures by Pendraken, some remodelled.

10.11.2011

Sachsen-Weimar

Księstwo Saksonii-Weimar należało do Okręgu Górnosaksońskiego i w jego ramach zobowiązane było do wystawienia pułku piechoty w ramach armii Rzeszy. W czerwcu 1702 roku, sformowany został regiment dowodzony przez generała majora von Bibrę, o liczebności 500 ludzi, który wziął udział w kampanii w północnych Włoszech. Wiosną 1704 pułk został zreorganizowany (wcielono do niego kontyngent z Saksonii-Eisenach), a jego dowódcą mianowano pułkownika von Rumroda. W kolejnych latach wojny o sukcesję hiszpańską, jednostka walczyła pod komendą podpułkownika Friesena i pułkownika Usslara. Po rozpoczęciu rozmów pokojowych, w grudniu 1713 roku oddział został rozwiązany.

Saxe-Weimar, part of Upper Saxon Circle was obliged to provide an infantry regiment to the Reichsarmee. In June of 1702, a regiment was formed, commanded by major general von Bibra, numbering 500 men, that took part in the campaign in Northern Italy. In the spring of 1704 regiment was reconstituted (including contingent from Saxe-Eisenach) under the command of colonel von Rumrod. During the Spanish Succesion War it was also commanded by lieutnant colonel Friesen and colonel Usslar. Regiment was disbanded in December 1713.

Wszystkie figurki firmy Pendraken.
All figures by Pendraken.


4.11.2011

Jeszcze raz Unia / Union once again

Po raz kolejny podstawki malowane przez Pawła Chrzanowskiego. Jedna z nich przedstawia pułk z Indiany - to ci w czarnych kapeluszach (ochotnicy z tego stanu często ich używali). Druga to 22 regiment New York State Militia. Oni z kolei noszą piękne mundury francuskich szaserów, które otrzymali w 1863 roku.

Once again I present stands made by Pawel Chrzanowski. One depicts an Indiana regiment - the guys in black hats (very popular among volunteers from this state). Another one shows 22nd New York State Militia regiment. They wore smart uniforms of French chasseurs, that they received in 1863. 

Wszystkie figurki Pendrakena.
All figures by Pendraken.