26.05.2013

Więcej Prusaków / More Prussians

Miałem przerwę w modelarstwie, a że posty tworzyć trzeba, wkleję kilka ogólnych planów z pokazywanymi już wcześniej pułkami pruskimi. Przy okazji małe sprostowanie. W dyskusji z Kadrinazim ( http://kadrinazi.blogspot.com ) doszliśmy do wniosku, że regiment Dönhoff nie brał udziału w bitwie warszawskiej w roku 1656. Tak więc strona preussenweb.de myli się w tej materii. I jeszcze jedno uzupełnienie - pułk piechoty Holstein Beck także brał udział w bitwie pod Zentą jako część brandenburskiego korpusu posiłkowego. 
I postponed painting new figures for a while, but as blog must go on I post some general plan pictures of already presented Prussian infantry. By the way - some corrections and suplementary informations. With Kadrinazi ( http://kadrinazi.blogspot.com ) we found out that IR Dönhoff didn't participate in Warsaw battle in 1656 and that preussenweb.de page gives wrong information in this matter. I also failed to mention that IR Holstein Beck took part in battle of Zenta as a part of Brandenburg auxiliary corps.

4.05.2013

IR Dönhoff

Ciąg dalszy pruskiej piechoty z hiszpańskiej wojny sukcesyjnej - dzisiaj pułk Dönhoff, którego osiem kompanii sformowane zostało na Pomorzu i w Nowej Marchii w roku 1655 (Tessin 1655/32), i którego pierwszym szefem był niesławnej pamięci książę Bogusław Radziwiłł. Rok później regiment walczył pod Warszawą. Garnizonem jednostki w 18 stuleciu były - najpierw Kętrzyn, a następnie Gierdawa (Gerdauen, obecnie Żeleznodorożnyj w obwodzie kaliningradzkim)
IR Dönhoff
Today more pictures of WSS Prussians. Infantry regiment Dönhoff was raised in Brandenburg owned provinces of Pommern and Neumark as eight companies strong in 1655 (Tessin 1655/32). Next year it took part in the battle of Warsaw. The first chef of regiment was prince Boguslaw Radziwill, infamous in Poland for his role during Swedish "deluge". During 18th century it's garrison cities were Rastenburg (now Kętrzyn in Poland) and Gerdauen (now in Kaliningrad dictrict).
IR Dönhoff
Pułk znalazł się w składzie brandenburskiego korpusu posiłkowego, wysłanego w 1696 roku jako wsparcie armii cesarskiej walczącej z Turkami. Razem z trzema innymi batalionami odnajdujemy go w ODB bitwy pod Zentą. Podczas wojny o sukcesję hiszpańską jeden batalion pułku walczył od 1706 roku we Flandrii, biorąc udział w bitwach pod Oudenaarde i Malplaquet. Po reformie pruskiej armii regiment dostał numer "2".
IR Dönhoff
In 1696 it was sent as a part of auxiliary corps to Imperial army fighting the Turks and it took part in the battle of Zenta. During war of the Spanish succession one battalion of regiment fought in Flanders, taking part in battles of Oudenaarde and Malplaquet. When the Prussian army was reorganised, the regiment received number "two".
IR Dönhoff
Wszystkie piesze figurki malowane przez Pawła Chrzanowskiego. Kościół opisałem w poprzednim poście. 
All foot figures painted by Paweł Chrzanowski. Church was described in my previous post.