29.07.2011

10th Tennessee

Po raz pierwszy prezentuję żołnierzy malowanych przez mojego kolegę Pawła Chrzanowskiego. To Irlandczycy - 10 pułk z Tennessee. Chciałem zrobić jakiś irlandzki regiment Konfederacji, ale taki. który walczył na Zachodzie. Jak Paweł się o tym dowiedział, dał mi tą podstawkę. Więc teraz należy do mnie. Wielkie dzięki !
Wszystkie figurki z Magister Militum. 

This is first time I present figures painted by my wargaming pal Paweł Chrzanowski. It's Irish regiment - 10th Tennesee Volunteers. I planned to do an Confederate Irish unit that fought in the West. When Paweł learned about this he simply gave me this stand. So now it belongs to me. Thanks, mate !
All figures by Magister Militum.

26.07.2011

Old Harvey

Pitbull Old Harvey był psem bojowym 104 pułku z Ohio. Szedł do walki razem z żołnierzami i był nawet ranny w dwóch bitwach, ale wojnę przeżył. Jego fotografię, zamówioną przez towarzyszy broni, można zobaczyć poniżej. Postanowiłem zrobić Harveya na podstawce 104 regimentu. Wygląda na trochę przestraszonego, a może jest po prostu rozsądny. W każdym razie nie pcha się bezmyślnie na pierwszą linię ...
Ponadto brygadę tworzą regimenty: 76 Ohio (w kurtkach "Veteran Shell Jackets") oraz 13 Michigan.
Szeregowcy Minifigsa, sztabowcy Pendrakena (bo są najładniejsi).
Old Harvey the pitbull served as a war dog in 104th Ohio Volunteers. He followed his fellow soldiers into the fray and was wounded in two different battles but survived the war. His portrait, commisioned by members of regiment can be seen above
. I decided to put Harvey on 104th Ohio's stand. He looks a bit frightened or maybe he is simply cautious. Anyway, he doesn't go foolhardy into the first line ...
Brigade consists of three units, one decribed above, 76th Ohio (wearing "Veteran Shell Jackets") and 13th Michigan.
Rank and file by Minifigs, staff by Pendraken (makes best staff figures) 
Więcej o Harveyu i innych zwierzętach-maskotkach wojny secesyjnej można przeczytać tu: [ link ] i tu [ link ].
More about Harvey and other American Civil War pet mascots can be found here: [ link ] and here [ link ].

22.07.2011

Missouri Irish Brigade

Irlandczycy z Missouri sformowali kilka pułków walczących po stronie Unii. Dwa z nich - 7 Missouri "Irish Seventh" i 30 Missouri "Shamrock Regiment" w lecie 1864 roku, na krótko stworzyły półbrygadę zwaną "Missouri Irish Brigade". Oba regimenty walczyły pod dowództwem generała Granta, między innymi w kampanii Vicksburskiej. Irlandczycy nosili typowe mundury Unii, ale wzorem innych żołnierzy z zachodu często zastępowali regulaminowe kepi czarnymi kapeluszami różnych kształtów. Siódmy pułk posiadał piękny zielony sztandar z motywami irlandzkimi i szarym wilkiem.
Poza dwoma pułkami irlandzkimi, moją brygadę współtworzą 10 i 13 pułki z Kentucky. 
Figurki szeregowców z firmy Minifigs, oficerowie jak zwykle z Pendrakena. Minifigs oferuje tak dużą różnorodność póz, że można komponować podstawki na których każda figurka jest inna. To mój ideał.

Irishmen from Missouri formed several regiments for Union Army. Two such units - 7th Missouri "Irish Seventh" and 30th Missouri "Shamrock Regiment" in summer of 1864, formed short lived demi-brigade, called "Missouri Irish Brigade". On field duty soldiers wore typical union uniforms, but following western fastion, they replaced kepis by black felt hats. Seventh Missouri carried beautiful, green battle flag with Irish motifs and grey wolf.  
Besides Irishmen, this brigade is composed of two more regiments: 10th and 13th Kentucky.
Rank and file figures by Minifigs, staff as usually by Pendraken. Variety of poses offered by Minifigs allows to compose stands where no two figures are alike. Ideal !

20.07.2011

8th Wisconsin

Inspiracją dla tej podstawki był znany obraz Dona Troianiego: [ link ], przedstawiający żołnierzy 8 pułku z Wisconsin, idącego do ataku z najsłynniejszą maskotką w historii amerykańskiej armii - orłem o imieniu Old Abe.
Więcej o niezwykłym ptaku można znaleźć w Wikipedii: [ link ] lub na wielu poświęconych mu stronach internetowych. Jeśli ktoś kojarzy "krzyczącego orła" z naszywki 101 Dywizji Powietrznodesantowej, powinien wiedzieć, że nie jest to "jakiś tam" orzeł, ale właśnie ten konkretny - Old Abe ósmego Wisconsin.
Wszystkie figurki pochodzą z firmy Pendraken, choć niektóre nieco zmodyfikowałem.  

Well known painting by Don Troiani [ link ] served as an obvious inspiration for this stand. It shows 8th Wisconsin Regiment advancing with the most famous mascot of US Army - bald eagle named Old Abe. More about the eagle can be found here: [ link ].
All figures by Pendraken, some were slightly modified.

18.07.2011

Las Svib 1866-2011

Na północ od Chlumu znajduje się kolejne słynne miejsce - las Svib (Swiepwald), w którym pruska 7 Dywizja generała von Fransecky'ego walczyła z elementami II i IV Korpusów Austriackich. Pomimo 3-4 krotnej przewagi, Austriakom nie udało się wyprzeć przeciwnika z lasu, a ich zaangażowanie w walce o wysuniętą pozycję ogołociło z wojsk północną flankę armii, na którą w drugiej fazie bitwy uderzyła 2 Armia Pruska, dowodzona przez księcia Fryderyka Wilhelma.
Na przebieg walk w lesie bez wątpienia miała wpływ niezwykle zróżnicowana rzeźba terenu. Podobnie jak całe pole bitwy pod Sadową, Svib jest bardzo pofalowany, a zbocza niektórych pagórków potrafią być bardzo strome. W pewnym miejscu natknęliśmy się na prawdziwy wąwóz czy też urwisko. Nic dziwnego, że zmagania o ten teren trwały tak długo i były tak chaotyczne.

Another famous battleground lays northward of Chlum village. I'ts Svib forest (Swiepwald), where Prussian 7th Division fought against elements of Austrian II and IV Corps. Althought outnumbering their enemies 3 or 4 to one, Austrians didn't manage to clear the forest and moreover - they comittement in this place led to abandonment their northern flank, exactly in the spot where Prussian Second Army would strike later in the day. 
Very difficuld ground was the factor that certainly affected the fighting. As whole battlefield of Königgrätz, terrain here is very rugged. Some slopes are very steep and in one place we found real ravine. It's no wonder, that struggle for the forest was so confused and lasted so long.

Jegier na pomniku 8 batalionu wydaje się strzec południowego wejścia do lasu.
Jaeger of 8th batalion memorial guarding southern entrance to the forest.


"Droga poległych"wzdłuż której toczyły się szczególnie zacięte walki.
"Road of dead" where the fiercest fights took place.


Las, szczególnie w północno-wschodniej części usiany jest mogiłami żołnierzy.
North-eastern part of forest is dotted by soldiers' graves.

8.07.2011

Chlum-Rozberice 1866-2011

Kolejnym przystankiem było pole bitwy pod Königgrätz (Hradec Kralowe). Skromne muzeum znajduje się nieopodal wsi Chlum. Miejscowość ta, razem z pobliskimi Rozbericami były areną walk pomiędzy pruską gwardią, która dotarła do centrum pozycji przeciwnika, a austriackimi korpusami, które rozpaczliwie próbowały odzyskać obie wsie. 
Teren bitwy okazał się być bardzo pofalowany. Niekiedy doskonale widać rzeczy znajdujące się kilka kilometrów dalej, na stokach sąsiednich wzgórz, podczas gdy te znajdujące się dwieście metrów od obserwatora ukryte są w fałdach terenu. W tej sytuacji zrozumiałem w jaki sposób pruski korpus gwardii zdołał dotrzeć do centrum austriackich pozycji niemal niezauważony.

Our next stop was on Königgrätz (Hradec Kralowe) battlefield. There is smal museum near the village of Chlum. Area around here and nearby Rosberitz saw much fights between Prussian Guards that took the position in the middle of enemy's lines and Austrian corps trying to retake both villages.
The terrain of the battlefield consists of gently rolling hills. Some times one can see things 3-4 kilometers distant while those 200 metres away are hidden in the folds of the ground. Considering this I finally understood how Prussian Guard Corps managed to infiltrate to the very centre of Austrian position virtually unnoticed.

Niedaleko muzeum stoi pomnik "baterii poległych", która zaskoczona przez pruskich piechurów straciła większość żołnierzy wraz z dowódcą oraz sześć z ośmiu dział. 

Behind the museum there is a memorial to "battery of dead" that, surprised by Prussian infantry lost its commanding officer and great part of men and six out of eight of its cannons.

W Rozbericach stoi pomnik czwartego pułku piechoty "Hoch-und-Deutschmeister", który  wdarł się do wsi pomimo morderczego ognia pruskich gwardzistów.

In Rosberitz - memorial of k.u.k. IR 4 "Hoch-und-Deutschmeister" whose soldiers broke into the village despite murderous fire of Prussian guardsmen.

Pomnik I korpusu austriackiego, zdziesiątkowanego podczas nieudanych szturmów na wieś Chlum. Wśród poległych znalazł się dowódca pierwszej brygady, generał Poschacher von Poschach.

Memorial to Austrian First Corps, decimated during futile atempts to retake Chlum. Commander of 1st Brigade, general Poschacher was also killed in this action.

4.07.2011

Trutnov 1866-2011

Kolejnym odwiedzonym przeze mnie polem bitwy był Trutnow - miejsce jedynego, choć drogo okupionego zwycięstwa Austriaków. Przez pole bitwy wiedzie wspaniała "ścieżka edukacyjna", składająca się z kilkunastu tablic z opisem działań, ikonografią, a przede wszystkim ze wspaniałymi mapami, przedstawiającymi poszczególne fazy boju, w którym 10 Korpus generał Gablenza pokonał elementy 1 Korpusu pruskiego.

I have visited Trautenau (Trutnov), site of the only (albeit very costly) Austrian success, where the 10th Corps defeated elements of 1st Prussian Corps. Currently, one can follow "educational trail"  through the battlefield, with numerous stands with superb maps showing the course of battle.

Kluczem do zwycięstwa było opanowanie wzgórz na południe od Trutnowa. Oględziny pola bitwy wskazują, że teren był tu o wiele bardziej stromy od strony północnej, zatem atakujący w początkowej fazie starcia Prusacy mieli o wiele trudniejsze zadanie niż Austriacy, którzy próbowali odebrać pozycję w późniejszej fazie bitwy. 
Na zdjęciu kaplica św. Jana na wzgórzu zw. "Kapellenberg". Wokół kaplicy toczyły się zacięte walki, a dzisiaj w środku znajduje się małe muzeum.

Key to victory was the line of heights dominating the town from the south. Inspection of the battlefield shows that northern slopes are stepper, thus making initial attack of Prussians more difficult than the subsequent counterattacks by the Austrian brigades. 
On the picture: chappel of St John the Baptist on "Kapellenberg" hill. Place of fierce fights during the battle now contains small museum. 

Wzgórza nad Trutnowem, obecnie zamienione na park miejski, pokryte są pomnikami walczących oddziałów. Pomiędzy nimi pomnik poległego mjra Liposcaka, dowódcy III batalionu 24 pułku piechoty, który podczas obrony wzgórz poderwał swoich polskich żołnierzy do kontrataku, krwawo odpartego ogniem pruskich iglicówek.

Heights above Trautenau, currently within a City Park are dotted with monuments of units involved in fights. Among them - monument to mjr Liposcak of III Battalion of 24 IR, who led his Polish subordinates into fierce counterattack during the defence of heigts, and fell dead when attempting to push of fast-shooting Prussians.

Poniżej pomnik generała Gablenza, dowódcy 10 korpusu. Na ścianach wyryte są nazwiska oficerów poległych w bitwie. Do pomnika można wejść, aby z jego szczytu podziwiać panoramę pola bitwy (dziś w większości zasłoniętą przez drzewa). Gablenz, który polecił pochować się między swoimi żołnierzami, spoczywa w krypcie pod pomnikiem.
 
Below, the monument of general Gablenz, commander of 10th Corps. Names of officers who fell in battle are engraved on the sides. There is a posibility to climb the top of the monument for the view of the battlefield (currently obscured by trees). Gablenz, who's last will was to be burried among his soldiers, rests in the crypt of the memorial.

Po Trutnowem także spotkałem rekonstruktorów i dzięki uprzejmości jednego z nich miałem niekłamaną przyjemność załadować i strzelić z oryginalnej iglicówki Dreysego !

Near Trautenau I also met some reenactors, and thanks to one of them, I had a chance to load and fire original Dreyse needlegun !