25.02.2012

Perryville 1862

z Wikipedii / from Wikipedia
Zdecydowaliśmy się odtworzyć bitwę pod Perryville. To zapomniane nieco starcie byłoa jednym z ważniejszych w roku 1862. W jego wyniku Konfederacja musiała porzucić plany odzyskania stanu Kentucky i zepchnięta została do defensywy na zachodzie. Dokładny opis bitwy można znaleźć w anglojęzycznej Wikipedii: [ link ].

We decided to refight battle of Perryville. This forgotten action counts as one of the most important in 1862. In it's effect, Confederacy was forced to abandon plans of retaking Kentucky and was pushed into defensive in the west. Detailed description of events can be found in Wikipedia: [ link ].

W naszej grze pominiemy II korpus Unii oraz większość kawalerii obu stron. Uznajemy, że te siły blokują się nawzajem na południe od Perryville. Poza tym, założenia sa następujące:
Rano na polu bitwy znajdują się następujące siły Unii: 3 dywizja z I korpusu oraz 11 dywizja z III korpusu. Nie mogą one ze sobą współdziałać, a ich dowódcy są bierni. Dowódca armii znajduje się poza polem bitwy.
Siły konfederackie są skoncentrowane, ale dowódca armii jest nieobecny, a dowódcy korpusów – Polk i Hardee nie są zdecydowani atakować. Gracz będzie próbował uruchomić konfederacką ofensywę jak najszybciej za pomocą rzutu kostką. Po południu na polu bitwy pojawi się generał Bragg i wyda rozkaz do natarcia, ale wtedy I korpus będzie już wzmocniony 10 dywizją, a dowódcy Unii zaangażowani w walkę będą mogli żądać wsparcia, które będzie się pojawiać (na rzut kostką) w postaci trzech brygad, przysyłanych przez dowódcę armii.
Zadaniem konfederatów będzie rozbicie jak największych sił Unii, a unionistów – zapobieżeniu temu.

In our game, we ignore the Union second corps and most of the cavalry of both armies. We assume, that these forces block each other south of Perryville. Besides this, the situation on the battlefield is following:
In the morning, Union forces consist of 3rd division from 1st Corps and 11th division from 3rd corps  Their commanders are passive and don’t cooperate with each other.
Confederate forces are ready to attack, but the army commander is absent and both corps commanders – Polk and Hardee are reluctant to start the offensive. Confederate player will try to activate his forces as soon as possible (by throwing required number on dice). In the afternoon, general Bragg will arrive and immediately put the orders to attack, but by this time, 1st Union corps will be reinforced by 10th division, and Union commanders, when under attack would be able to ask the army commander for the reinforcements that would arrive (when diced) in form of three independent brigades.
The task of Confederate is to beat as big part of enemy’s forces as possible, and Union’s – to prevent this.

Poniżej siły, które wezmą udział w bitwie. Symbol [ ] oznacza podstawkę, inf = piechota, art = artyleria
Below I listed forces involved in the battle.  Sign [ ] means ‘stand’, inf = infantry, art = artillery

USA - Armia Ohio – dowódca nieobecny / no commander present

I korpus / corps (McCook)

3 dywizja / division (Rousseau)
18 [ ] inf  + 4 [ ] art   (w 3 brygadach / 3 brigades)

10 dywizja / division (Jackson)
14 [ ] inf  + 2 [ ] art  (w 2 brygadach / 2 brigades)

elementy III korpusu / parts of III corps

11 dywizja / division (Sheridan)
18 [ ] inf  + 2 [ ] art   (w 3 brygadach / 3 brigades)

wzmocnienia / reinforcements
- brygada/brigade: 5 [ ] inf + 1 [ ] art
- brygada/brigade: 5 [ ] inf + 1 [ ] art
- brygada/brigade: 4 [ ] inf + 1 [ ] art

CSA - Armia Mississippi (Bragg)

Prawe skrzydło / Right wing (Polk)

dywizja / division (Cheatham)
15 [ ] inf  + 4 [ ] art   (w 4 brygadach / 4 brigades)

bryg kawalerii / cav. brigade
2 [ ] kaw

Lewe skrzydło / left wing (Hardee)

dywizja / division (Anderson)
13 [ ] inf  + 4 [ ] art   (w 4 brygadach / 4 brigades)

dywizja / division (Buckner)
12 [ ] inf  + 3 [ ] art   (w 4 brygadach / 4 brigades)

Z rozpiski wynika, że potrzebujemy:
Unia – 64 podstawki piechoty i 11 podstawek artylerii
Konfederacja – 40 podstawek piechoty, 2 podstawki kawalerii i 13 podstawek artylerii
(podstawki artylerii konfederacji symbolizują zazwyczaj mniej dział niż po stronie unii)

This means that we need:
Union – 64 infantry and 11 artillery stands
Confederacy – 40 infantry, 2 cavalry and 13 artillery stands
(confederate artillery stands equal less guns than union stands)

14.02.2012

Bawarczycy cz.2 / Bavarians part 2

Kolejne obrazki ukazujące armię bawarską z czasów elektora Maksymiliana Emanuela. 

Na górze i na dole - fragmenty obrazów zdobiących Viktoriensaal w zamku Schleißheim.  Jest to obszerna sala, w której znajdują się obrazy pokazujące triumfy elektora w wojnie z Turkami. Autorem większości obrazów o tematyce batalistycznej jest Franz Joachim Beich. Sala została wykończona w latach 20-tych XVIII wieku. 
Po lewej - rekonstrukcja bawarskiego grenadiera ze zbiorów muzeum armii bawarskiej w Ingolstadt. 
Wszystkie zdjęcia dzięki uprzejmości Uwego z http://historyin172.blogspot.com/ .

Some more pictures showing Bavarian army of elector Max Emmanuel. 
Above and below - details from paintings found in Victory Hall in  Schleißheim castle. This wide room, where pictures showing victories of elector over Turks were placed, was completed in mid twenties of XVIII century. Greater part of battle baintings was done by Franz Joachim Beich.
On the left - reconstruction of Bavarian grenadier, found in Bavarian Army museum in Ingolstadt.  
  
All pictures, courtesy of Uwe from http://historyin172.blogspot.com/ .


05.02.2012

Armia bawarska / Bavarian Army

Jak umundurowana była armia bawarska w latach 1701-1714 ? Najważniejszym pytaniem, nurtującym modelarzy jest kolor mundurów. Na pewno niebieskie, ale jasno niebieskie, ciemnoniebieskie czy w kolorze nieba ? Żeby to rozstrzygnąć sięgniemy do źródeł.  

Uniforms of Bavarian Army in 1701-14 are still a bit a mystery to wargamers. The most important question is the shade of blue coats. Was it light blue, dark blue or sky blue ? To determine this, let us consult some sources.
 
Przydatny będzie mało znany fresk z bazyliki z Wilten, w Innsbrucku, namalowany w latach 1704-06, jako wotum za odparcie bawarskiej inwazji na Tyrol w roku 1703. Malowidło przedstawia jasno niebieskie mundury szeregowców, podoficerów w odwróconych barwach i ... kapelusze niepospinane w trójkąty, ale okrągłe, jak w siedemnastym stuleciu. 

First, we examine the fresco from Wilten church in Innsbruck. It conmemorates the expulsion of Bavarian invaders from Tyrol in 1703. Completed in 1704-06, painting shows very light blue coats, NCOs wearing reversed colours and ... uncocked hats instead of tricornes, just like in seventeenth century.

Równie ciekawe są obrazy autorstwa Franza-Joachima Beicha, znajdujące się na zamku Schleißheim. Przedstawiające działania armii elektorskiej przeciw Turkom w latach 80-tych i 90-tych siedemnastego wieku, zostały namalowane nie wcześniej niż w roku 1703/04, czyli w interesującym nas okresie historycznym. Możemy więc przypuszczać, że modelami byli żołnierze Bawarscy z wojny sukcesyjnej. Tutaj też znajdujemy jasno niebieskiej mundury. 

Also interesting are paintings by Franz-Joachim Beich, in the Schleißheim castle. Depicting war against Ottomans in 80's and 90's of 17th century, they were painted as late as in 1703/04, just during War of the Spanish Succession, and we can assume, that they show soldiers from that conflict. Here also we find light blue uniforms.

_
Zdjęcia fresku z bazyliki Wilten za http://innsbruck.tsn.at/website/geschichte-geografie/boarischer-rummel.html , autor: Anton Prock.  Zdjęcia obrazów z zamku Schleißheim dzięki uprzejmości Uwe z http://historyin172.blogspot.com/ .
Photos of Wilten church fresco from http://innsbruck.tsn.at/website/geschichte-geografie/boarischer-rummel.html , author: Anton Prock.  Photos of painting from Schleißheim castle, courtesy of Uwe from http://historyin172.blogspot.com/ .